www.ikwilgeenonkruid.nl

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Ik wil geen onkruid.nl | Specialist in het bestrijden en verwijderen van onkruid op bestrating en in groenvoorzieningen | Het reinigen van uw terras en oprit laat u doen door ikwilgeenonkruid.nl | Neem vandaag nog een onderhoudsabonnement!


Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden
van "ikwilgeenonkruid.nl" gelden met ingang van 1 mei 2015.

Artikel 1 - Content
Lid 1. Opdrachtnemer is in deze voorwaarden K&K Tuincleaning / "ikwilgeenonkruid.nl", gevestigd op het Lingebos 9, 1447SX te Purmerend. De werkzaamheden betreffen het uitvoeren van tuinbouwkundige, cultuurtechnische en aanverwante werkzaamheden ten behoeve van de aanleg danwel het onderhoud en schoonmaken van terrein- en groenvoorzieningen, al dan niet onder het bijleveren van materialen, alsmede het geven van adviezen in deze.
Lid 2. Het werk geschiedt in aanneming of in regie. Indien het werk wordt verricht in regie, wordt door opdrachtnemer vooraf een begroting opgesteld van de kosten die met het werk gemoeid zijn, welke begroting door opdrachtgever moet worden goedgekeurd. Stelposten en of ramingen worden aan de hand van de nacalculatie in de eindfactuur verrekend.
Lid 3. Naast de kosten van het materiaal worden de uren als volgt in rekening gebracht: als uurloon geldt de vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van een uur door een persoon van opdrachtnemer. Het uurloon is gebaseerd op de ten tijde van de werkzaamheden rechtens geldende loonregelingen bij opdrachtgever, verhoogd met opslagpercentages voor sociale lasten, bedrijfsonkosten en ondernemersbeloning. Aan de opdrachtgever wordt het  totaal aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem werkzaam is geweest, met  inbegrip van de tijd van verplaatsing van personeel naar en van het werk.

Artikel 2 - Auteursrecht
Lid 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten tot uitvoering van het werk of van koop en verkoop en verhuur, door opdrachtnemer. Alle  aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en gebaseerd op de bij de aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen, foto's e.d.
Lid 2. Opdrachtnemer behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen en offertes.
Lid 3. Indien de opdracht voor uitvoering van het werk niet aan de opdrachtnemer wordt opgedragen, zal de aanbieding compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen binnen 14 dagen na datum van de mededeling daarvan worden geretourneerd aan opdrachtnemer.
Lid 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, bedraagt de vergoeding voor tekenkosten in de gevallen dat een uitnodiging tot het doen van tekenwerk is gedaan en geen opdracht tot uitvoering wordt gegeven, de werkelijke kosten, met een minimum van 150 euro

Artikel 3 - Overeenkomst
Overeenkomsten tot aanneming van werk, tot het verrichten van vrij- of regiewerk en/ of overeenkomsten van koop, verkoop of verhuur (uitgezonderd koop, verkoop of verhuur tegen contante betaling) worden eerst door schriftelijke bevestiging van de opdrachtnemer voor hem bindend.

Artikel 4 - Kwaltiteit
De opdrachtnemer staat in voor soort en echtheid van de door hem gebruikte en/of geleverde materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. Opdrachtnemer zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren materialen.

Artikel 5 - Meer/Minderwerk
Lid 1. Alle wijzigingen in aangenomen werk behoren, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk te worden beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.
Lid 2. Meer- en minderwerk zal, onverminderd de verplichting van opdrachtgever tot betaling van de hoofdsom, door opdrachtnemer kunnen worden verrekend. Meerwerk en minderwerk dient schriftelijk te worden overeengekomen.
Lid 3. Alle goederen en materialen worden vervoerd voor risico van opdrachtnemer, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 6 - Vertraging/Uitstel
Lid 1. Indien naar het oordeel van de opdrachtnemer de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet op het tijdstip, respectievelijk in de termijn zoals oorspronkelijk in de overeenkomst voorzien, kan worden uitgevoerd, heeft opdrachtnemer het recht de werkzaamheden te onderbreken zolang de omstandigheden voortduren.
Lid 2. Overmacht aan de zijde van opdrachtnemer is aanwezig, indien de overeengekomen werkzaamheden door omstandigheden gelegen buiten de sfeer van opdrachtnemer tijdelijk, doch ten hoogste drie maanden, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd. Alsdan neemt opdrachtnemer onmiddellijk contact op met de opdrachtgever met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.

Artikel 7 - Oplevering
Lid 1. Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van opdrachtnemer binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk heeft bevestigd.
Lid 2. Onder oplevering van het werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd als het geheel is uitgevoerd en daarvan aan de opdrachtgever uitdrukkelijk mededeling is gedaan, danwel door opdrachtgever feitelijk in gebruik is genomen.

Algemene voorwaarden (vervolg)
van
"ikwilgeenonkruid.nl" gelden met ingang van 1 mei 2015.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

Lid 1. Opdrachtnemer is slechts gehouden die schade te vergoeden die door de opdrachtgever kan worden aangetoond, alsmede in een zodanig verband met overschrijding staat, dat deze, gelet op de aard van de aansprakelijkheid en van de schade in redelijkheid kan worden toegerekend aan personeel of derden van de zijde van opdrachtnemer. Opdrachtnemer heeft hiervoor een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven of beroepen afgesloten.
Lid 2. Ten aanzien van leveranties van voegzand voor bestrating geldt dat de opdrachtnemer niet, respectivelijk niet meer aansprakelijk gesteld kan worden, indien in het kader van een normale op- of verwerking van aanwezige grond bij de opdrachtgever vermening is opgetreden.
Lid 3. De eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor gebreken welke betrekking hebben op het geleverde zelf, is beperkt tot maximaal het factuurbedrag waarop de leverantie betrekking heeft.


Artikel 9 - Prijzen en Tarieven

Lid 1. Alle prijzen zijn in euro's, exclusief 21% omzetbelasting en exclusief eventuele overige wettelijke of anderszins van overheidswege verplichte toeslagen, tenzij expliciet anders is aangegeven.
Lid 2. Prijzen zijn vanaf prijzen en indicatief. De mate van intensiteit en dichtheid van begroeiing en/of de mate van vervuiling én de algemene staat van het terrein kunnen leiden tot een toeslag op de genoemde vanaf prijzen.
Lid 3.
Een actie heeft slechts een beperkte geldigheidsduur. Specifieke en/of aanvullende voorwaarden kunnen op een actie van toepassing zijn en worden door opdrachtnemer vooraf kenbaar gemaakt.
Lid 4. K
ortingen en of andere (prijs)afspraken gelden telkens voor een individuele overeenkomst. Er kunnen geen rechten hieruit ontleend worden voor andere overeenkomsten.

Artikel 10 - Betalingstermijn

Lid 1. Facturen dienen te zijn betaald binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.  Compensatie of schuldvergelijking wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Lid 2. Vanaf de vervaldatum (14 dagen) is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd
van 1% per maand.
Lid 3. Alle kosten voortvloeiende uit niet, of niet tijdige betaling, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen ten laste van de opdrachtgever, met een minimum van 100 euro.
Lid 4. Alle geleverde goederen blijven eigendom van opdrachtnemer zolang deze niet, dan wel niet volledig betaald zijn.

Artikel 11 - Klachten
Lid 1.
Klachten, zowel betreffende de zichtbare gebreken in uitvoering van het werk of de levering van goederen, dienen om ontvankelijk te zijn uiterlijk 60 dagen na oplevering van het werk, respectievelijk de laatste dag van uitvoering van werkzaamheden of levering van goederen, schriftelijk te zijn ontvangen.
Lid 2. De verplichting tot betaling door de opdrachtgever wordt door het indienen van klachten niet opgeschort.
Lid 3. Klachten betreffende uitvoering van het werk of de levering van goederen zijn niet ontvankelijk, indien opdrachtgever niet de normale zorg die van hem mag worden
verwacht na beëindiging van uitvoering van het werk of levering van de goederen in acht heeft genomen.

Artikel 12 - Prijswijzigingen
Lid 1. Opdrachtnemer is gerechtigd de prijzen jaarlijks op 1 juli te verhogen met ten hoogste 5,5%.
Lid 1.
Bij uitvoering van eenmalige werkzaamheden respectievelijk werkzaamheden gedurende het eerste abonnementsjaar zullen er tussentijds geen prijsverhogingen plaatsvinden.
Lid 2. Na het eerste jaar kunnen de tarieven door opdrachtgever jaarlijks met ten hoogste 5,5% worden verhoogd.

Artikel 12 - Contracten
Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd en kunnen door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een termijn van vier maanden.

Artikel 13 - Garantie
Lid
1. Garantie op materialen aangekocht door, of op verzoek van opdrachtgever geleverd en verwerkt (niet in overeenstemming met door het door opdrachtnemer uitgebrachte advies), zal niet door opdrachtnemer geaccepteerd worden.
Lid
2. Opdrachtnemer verleent voor een periode van 6 maanden na oplevering garantie ter zake van verzakkingen en/of ongelijkmatig nazetten van verhardingen of straatwerk. Geen garantie wordt verstrekt indien verzakkingen en/of schade is toegebracht door oneigenlijk gebruik van de verharding of straatwerk zoals onverantwoordelijk zware belasting door te zwaar verkeer of foutief gebruik van verharding. Wegspoelen van zand en randopsluiting onder invloed van extreme weersinvloeden zoals vorst, zware en langdurige regenval en extreme droogte valt eveneens buiten de garantie.


Artikel 14 - Geschillen

Alle geschillen, voortvloeiende uit aanbiedingen en levering alsmede uit overeenkomsten van uitvoering van werk of van koop/verkoop, zijn onderworpen aan de beslissing van de bevoegde rechter. Op alle overeenkomsten van aanneming van werk, tot het verrichten van vrij- of regiewerk en/of overeenkomsten van koop, verkoop of verhuur en of aanvullingen daarop is het Nederlands Recht van toepassing.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu